Практическо обучение

Методическо пособие за практическо обучение ,,Производствена практика” на студентите от специалност ,,Електроника”

Методическо пособие за практическо обучение ,,Производствена практика” на студентите от специалност ,,Компютърни системи и технологии”

Методическо пособие за практическо обучение ,,Производствена практика” на студентите от специалност ,,Комуникационна техника и технологии”

Методическо пособие за практическо обучение ,,Производствена практика” на студентите от специалност ,,Моделиране, технология и мениджмънт на шевната индустрия”

Инструкции за преддипломна педагогическа практика за студентите от специалност „Педагогика на обучението по техника и технологии”