Деканат

доц. д-р инж. Снежина Андонова

вр.и.д. Декан

+359-73-88 51 62

E-mail: andonova_sn@swu.bg