Оценка на преподаватели 2016-2017

В съответствие с процедура за управление на качеството ПР 1 – 07 и Работна инструкция РИ 1 – 07 – 05 от Университетската система за оценяване и поддържане качеството на обучението, е стартирана процедура и е утвърден график за оценяване на преподаватели за академичната 2016/2017г. от Техническия факултет с решение на ФС – Протокол №22 от 30.11.2016 г., както следва:

  • От катедра „Машиностроителна техника и технологии” – ас. д-р Благойка Пълева
  • От катедра „Технологично обучение и професионално образование” – доц. д-р Димитър Искрев
  • От катедра „Електротехника, електроника и автоматика” – доц. д-р Валери Въчков
  • От катедра „Комуникационна и компютърна техника и технологии” – доц. дтн Петър Апостолов, гл. ас. д-р Иво Ангелов, преп. Емил Френски.