Оценка на преподаватели 2015-2016

В съответствие с процедура за управление на качеството ПР 1 – 07,  Работна инструкция РИ 1 – 07 – 05, и решение на Факултетен съвет на ТФ № 6/28.10.2015г. е осъществена процедура за оценка на преподаватели за академичната 2015-16 г. в Технически факултет.

С решение на ФС – Протокол №22 от 30.11.2016 г. са приети съответните количествени оценки за всеки от оценяваните преподаватели, както следва:

  1. доц. д-р инж. Райка Стоянова
Количествена оценка, получена от сумата от всички критерии: 97 точки
  1. гл. Ас. Д-р Анка Марковска
Количествена оценка, получена от сумата от всички критерии: 89 точки
  1. ас. д-р Радослав Стефанов Мавревски
Количествена оценка, получена от сумата от всички критерии: 90 точки
  1. гл. ас. д-р Евдокия Петкова
Количествена оценка, получена от сумата от всички критерии: 89 точки
  1. доц. д-р инж. Алексей Костадинов Стефанов
Количествена оценка, получена от сумата от всички критерии: 99 точки
  1. гл. ас. д-р Филип Атанасов Цветанов
Количествена оценка, получена от сумата от всички критерии: 98 точки