Оценка на учебни курсове 2016-2017

В съответствие с процедура за управление на качеството ПР 1-07, и Работна инструкция РИ 1-07-02, от Университетската система за оценяване и поддържане качеството на обучението, е стартирана процедура и са утвърдени график и комисии за оценяване на учебни курсове за академичната 2016/2017г. от учебните планове по Професионалните направления и специалности, по които се води обучение в Техническия факултет с решение на ФС – Протокол №22 от 30.11.2016 г., както следва:

  • По учебен план на спец. Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия, бакалавър_актуализиран основен_2016, 16.05.2016 г., версия 2 за уч.2016/2017 г. да се оценят следните учебни курсове:

Инженерна физика І;

Инженерна математика І;

Материалознание;

  • По учебен план на спец. Електроника Вак_2016, 17.05.2016 г., версия 2, за учебната 2016/2017 г., да се оценят следните учебни курсове:

Програмиране І

Инженерна математика І

Електротехника

  • По учен план на спец. Техника, технологии и предприемачество, бакалавър, 2013 г. да се оценят следните учебни курсове:

Основи на електротехниката и електрониката

Технологичен практикум: електротехника и електроника                         

  • По учебен план на спец. Компютърни системи и технологии, бакалавър, 2016г. да се оценят следните учебни курсове:

Програмиране І

Инженерна математика І

Инженерна математика ІІ

Електротехника

  • По учебен план на спец. Комуникационна техника и технологии, бакалавър, 2016г. да се оценят следните учебни курсове:

Програмиране І

Инженерна математика І

Инженерна математика ІІ

Електротехника