Оценка на учебни курсове 2015-2016

В изпълнение на изискванията на Университетската система за оценяване и поддържане на качеството на обучение, в съответствие с процедура по управление на качеството ПР1-07 и Работна инструкция РИ1-07-02, както и на основание на решене на Факултетен съвет от 28.10.2015 г. /Протокол №6/ и на Заповед  №  23 / 30.10.2015 г. на Декана на Технически факултет са определени състава на комисиите и учебните курсове, подлежащи на оценяване за академичната 2015/16 г.

Оценяването на учебните курсове беше извършено  при спазване на изискванията на Университетската система за оценяване и поддържане на  качеството,  в съответствие с Процедура по управление на качеството ПР1-07 и Работна инструкция РИ1-07-02 и въз основа на утвърдената от Факултетен съвет ,,Система от критерии, показатели и източници на информация “.

След  обстойния преглед и анализ на предоставените събрани материали, мнения, наблюдения и др. за оценка на учебните курсове, комисиите оформиха крайните доклади с оценките и препоръки за съответните учебни курсове, които са обсъдени и приети с решение на ФС – Протокол № 20 от 05.10.2016 г. /по точковата скала/ както следва:

Учебен курс Сумарен брой точки
специалност „Електроника”
Инженерна графика 97
Инженерна математика І 97
Инженерна физика І 97
специалност „Комуникационна техника и технологии”
Чужд език І 96
Инженерна физика І 98
Инженерна графика 96
специалност “Компютърни системи и технологии”
Инженерна графика 96
Чужд език І 96
Инженерна физика І 98
специалност “Моделиране,  технологии и мениджмънт в шевната индустрия”
Метрология и измервателна техника 98
Инженерна графика 97
Дизайн на облеклото 98