Катедрени отговорници по качеството

-за катедра „Машиностроителна техника и технологии” – доц. д-р инж. Райка Стоянова;

-за катедра „Електротехника, електроника и автоматика” –  доц. д-р инж. Людмила Танева;

-за катедра „Комуникационна и компютърна техника и технологии” – доц. д-р инж. Габриела Атанасова;

-за катедра „Технологично обучение и професионално образование” – доц. д-р Диана Митова