Факултетна комисия по качеството

Факултетната комисия по качество за мандат 2015-2019 година:

Председател: доц.д-р Снежина Андонова
Членове: доц. д-р Людмила Танева
Гл.ас. д-р Райка Стоянова
Гл.ас. д-р Ани Марковска
Инж. Георги Георгиев – потребител на кадри, управител на фирма „Конет“
Ивайло Граховски – студент І курс, спец. КТТ
Цвета Николова – студентка І курс, спец. МТМШП.