Начало

Техническият факултет е най-новият факултет в структурата на Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Той е създаден през 2015 г. с Постановление на Министерски съвет № 39 от 4 март 2015г.

 

Техническият факултет обучава студенти в следните специалности:

  • Електроника
  • Комуникационна техника и технологии
  • Компютърни системи и технологии
  • Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия
  • Техника, технологии и предприемачество
  • Педагогика на обучението по технологии и предприемачество

Завършилите придобиват висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Формата на обучение е редовна.

Във факултета могат да се обучават студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“:

Магистърска програма „Компютърни системи и технологии“ – редовна форма на обучение

Магистърска програма „Кариерно развитие и предприемачество“ – редовна и задочна форма на обучение.

Магистърска програма „Педагогика на обучението по технологии и предприемачество“ – редовна и задочна форма на обучение.

Във факултета могат да се обучават специализанти за придобиване на професионална квалификация „учител по технологии и предприемачество“, „учител по техника и технологии“ и „учител по професионална подготовка“ .

Във факултета могат да се обучават докторанти по акредитирани докторски програми:

„Компютърни системи, комплекси и мрежи“  –  редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

„Методика на обучението по техника и технологии“ –  редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

Мисията на Техническия факултет е да провежда образователна и научноизследователска дейност и да предоставя компетентно научно обслужване на индустрията, икономиката и институциите в системата на училищното образование, като подържа висококачествен академичен състав и привлича, обучава и изгражда висококвалифицирани специалисти с висше образование.